XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka ogłoszony!

XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka

pod hasłem „Dusza nie znałaby tęczy, gdyby oczy nie znały łez

 Cel Konkursu:

  • stworzenie wydarzenia literackiego
  • promowanie młodych twórców
  • integracja środowisk twórczych

 

Konkurs rozgrywany jest w kategorii poezji, skierowany jest do osób od 18 do 30 roku życiu – mogą w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i członkowie profesjonalni.

1. Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy, związanych tematycznie z hasłem Konkursu (nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagrodzonych w innych konkursach) – w 4 egzemplarzach   każdy wiersz, w maszynopisie lub w formie wydruków komputerowych.
2. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem (pseudonimem). To samo godło należy napisać na dołączonej kopercie, wewnątrz której wypisać: nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu, wiek, adres e-mail, dane o przynależności do klubów, stowarzyszeń literackich itp. Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
3. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone prace osób przesyłających:

  • zbyt dużo lub zbyt mało utworów w jednym zestawie,
  • zbyt mało egzemplarzy (patrz pkt 1. regulaminu),
  • utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła.

4. Prace konkursowe prosimy przesyłać do 9 października 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna im.Włodzimierza Pietrzaka
ul. Dworcowa 5
62-700 Turek

z dopiskiem: Konkurs poetycki.
5. W Konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne: I nagroda i dwa wyróżnienia – za wiersze związane z tematyką Konkursu.
6. O przyznaniu nagród decyduje profesjonalne Jury, powołane przez organizatora.
7. Wysokość nagród leży w gestii organizatora.
8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 18 listopada 2017 roku podczas Gali Poetyckiej, odbywającej się w Stowarzyszeniu „Przystań”. Laureaci Konkursu zostaną     powiadomieni osobnym pismem. Organizator nie wysyła pocztą nagród pieniężnych. Nagrodę należy odebrać osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w dniu 18 listopada 2017 r., najpóźniej do 15 grudnia 2017 r. Po tym terminie kwota nagrody przechodzi na cele innej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku. Organizator Konkursu nie zwraca kosztów dojazdu i noclegu.
9. Teksty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji  w prasie, radiu, telewizji i innych wydawnictwach (książki, płyty).
10. Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem 063 278-51-34 wew. 15 w godzinach od 9.00 do 18.30. Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Tomczyk, Małgorzata Pawłowska.