XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka

Powiększ obraz

Miejska Biblioteka Publiczna w Turku ogłasza XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka, któremu w tym roku przyświeca hasło: „Nie ma drogi do pokoju. To pokój jest drogą”. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem

Cel Konkursu:

 • stworzenie wydarzenia literackiego
 • promowanie twórców poezji
 • integracja środowisk twórczych
 1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku.
 2. Konkurs rozgrywany jest w kategorii poezji, skierowany jest do osób od 18 roku życia – mogą w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i członkowie profesjonalni.
 3. Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy, związanych tematycznie z hasłem Konkursu (nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagrodzonych w innych konkursach) – w 3 egzemplarzach każdy wiersz, w maszynopisie lub w formie wydruków komputerowych.
 4. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do utworu, który zgłasza w Konkursie oraz że nie naruszają one praw osób trzecich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik Konkursu.
 5. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem (pseudonimem). To samo godło należy napisać na dołączonej kopercie, wewnątrz której należy umieścić oświadczenie wraz z danymi osobowymi autora (załącznik do Regulaminu)
 6. Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
 7. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone prace osób przesyłających: zbyt dużo lub zbyt mało utworów w jednym zestawie, zbyt mało egzemplarzy (patrz punkt 3 Regulaminu), utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła, zestawy bez podpisanego oświadczenia zawierającego dane osobowe.
 8. Prace konkursowe prosimy przesyłać do 4 listopada 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka ul. Dworcowa 5 62-700 Turek z dopiskiem: Konkurs poetycki.
 9. W Konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne: I nagroda i dwa wyróżnienia
 10. O przyznaniu nagród decyduje profesjonalne Jury, powołane przez organizatora.
 11. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w Turku w ostatni weekend listopada 2022 roku, o czym laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród.
 12. Obecność w powyższym wydarzeniu (wymienionym w punkcie 11) osób, których wiersze zostały nagrodzone w Konkursie, jest warunkiem otrzymania nagrody.  W uzasadnionych przypadkach nagrodę można odebrać osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w siedzibie Organizatora najpóźniej do 14 grudnia 2022 r. Po tym terminie kwota nagrody przechodzi na cele innej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku.
 13. Teksty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji  w prasie, radiu, telewizji i innych wydawnictwach (książki, płyty).
 14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.
 15. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu oraz podpisaniem oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, stanowiącego załącznik do regulaminu.

Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem 063 278-51-34 wew. 15 w godzinach od 9.00 do 18.30. Osoby odpowiedzialne: Małgorzata Pawłowska.