Bywaj, czytaj i wygrywaj – podawajmy ilość pieczątek

Powiększ obraz

Wszystkim osobom, które rozpoczęły zbieranie pieczątek w ramach akcji „Bywasz, czytasz, wygrywasz” przypominamy, że na uzupełnienie Karty Akcji i odbiór Nagrody mają czas tylko do końca grudnia. W związku z ograniczeniem działalności Biblioteki w listopadzie i trudną sytuacją epidemiologiczną w kraju, od 1 grudnia podawajmy ilość pieczątek za każdą z aktywności.

Regulamin akcji „Bywasz, czytasz, wygrywasz”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji „Bywasz, czytasz, wygrywasz”, zwanej dalej Akcją jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku, z siedzibą przy ul. L. Dworcowej 5, w Turku, kod pocztowy 62-700 kontakt: 632785134, biblioteka@turek.net.pl
 2. Akcja „Bywasz, czytasz, wygrywasz” odbywa się w ramach projektu „Misja: biblioteka pełna ludzi”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu promocji Kultury. Program „Partnerstwo dla Książki”.
 3. Celem Akcji jest:

1) zachęcanie do korzystania z usług bibliotek publicznych,

2) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i literackich,

3) kształtowanie nawyku regularnego czytania

 • Czas trwania Akcji: 14 września – 31 grudnia lub do wyczerpania nagród

§ 2. Zasady uczestnictwa w akcji „Bywasz, czytasz, wygrywasz”

 1. W  Akcji mogą uczestniczyć wszyscy czytelnicy i użytkownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku.
 2. Warunkiem udziału w Akcji jest:

1)  posiadanie aktywnego konta czytelniczego lub założenie go w dowolnym czasie jej trwania.

2) pobranie Karty Akcji w czasie jej trwania

 • Akcja polega na zbieraniu pieczątek w Karcie Akcji za różne aktywności w bibliotece.
 • Każdy uczestnik może otrzymać jedną, imienną Kartę Akcji (Identyfikatorem jest nr karty czytelnika).
 • Karty Akcji  są do odbioru w każdej placówce bibliotecznej, w godzinach ich otwarcia: Biblioteka Główna, ul. Dworcowa 5, Filia Nr 4, ul. POW 3a,
 • Każdy uczestnik może przystąpić do Akcji w dowolnym momencie, w czasie jej trwania.
 • Pieczątki można pozyskać za:

– wypożyczenie zbiorów (1 pieczątkę za każdą wizytę zakończoną wypożyczeniem zbiorów, nie częściej niż raz w tygodniu),

– założenie karty czytelnika (2 pieczątki.),

– polecenie  nowego  czytelnika,  który  zapisze  się  do  biblioteki  w  obecności uczestnika Akcji (3 pieczątki.),

– uczestniczenie w wydarzeniach czytelniczych, kulturalnych i edukacyjnych (2 pieczątki za każde uczestnictwo)

– Polubienie profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku na Facebooku (1 pieczątka)

UWAGA! od 1 grudnia z uwagi na ograniczenie działalności Biblioteki w listopadzie i trudną sytuację epidemiologiczną w kraju ilość pieczątek za każdą aktywność ulega PODWOJENIU

 • Po zebraniu 10 (dziesięciu) pieczątek i oddaniu jej bibliotekarzowi Uczestnik otrzymuje nagrodę rzeczową o wartości 40 zł.
 • Prawo  do  nagrody  uzyskują  wyłącznie  Uczestnicy,  którzy  złożą  Kartę Akcji z  kompletem  pieczątek  zebranych  w  terminie,  o  którym  mowa w §1 ust. 4
 • Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji tylko jeden raz.

§ 3. Przetwarzanie danych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Akcji „Bywasz, czytasz, wygrywasz” jest   Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku,  ul. Dworcowa 5, 62-700 Turek.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)przeprowadzenia i realizacji Akcji, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane dalej „RODO”;

b)prawnie  uzasadnionego  interesu  dotyczącego  udzielenia  odpowiedzi  na  ewentualne zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 • Dane osobowe Uczestnika, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – także wizerunek, mogą być przekazywane, a następnie publikowane na:a) stronach internetowych Organizatora b) profilu Organizatora
 • Każdorazowo  w  związku  z  publikacją  danych  osobowych  na  portalu  społecznościowym Facebook,  następuje  przekazanie  danych  osobowych  do  Państwa  trzeciego  tj.  USA i  odbiorcą  danych  osobowych  jest  spółka  Facebook  Inc.,  która  przystąpiła  do  Porozumienia w  sprawie  Tarczy  Prywatności  Unii  Europejskiej  z  Departamentem  Handlu  USA  w  zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej.
 • Dane  osobowe  będą  przetwarzane  nie  dłużej  niż  to  będzie  niezbędne  do  należytego przeprowadzenia i realizacji Akcji, jej rozliczenia, udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania oraz przez okres, przez który przechowujemy dane zawarte w dokumentacji konkursowej w celach archiwalnych. W przypadku danych publikowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczna w Turku oraz w sytuacji wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku dane będą publikowane nie dłużej niż 2 lata. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe zostaną usunięte.
 •  Uczestnicy Akcji posiadają prawo:

a) do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza  wycofanie  udziału  w  Akcji  i  możliwe  jest  przez  przesłanie  w  wiadomości e-mail na adres danej filii bibliotecznej lub złożenia rezygnacji przez jej przesłanie na adres wskazany w ust. 1, albo złożenie osobiście w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publiczne w Turku;

b )do żądania od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku dostępu do swoich danych / danych dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

c) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowychul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i/lub danych dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie  brak  możliwości  udziału  w  Akcji.  Wyrażenie  zgody  uczestnika/opiekuna  prawnego uczestnika na rozpowszechnianie wizerunku, który będzie utrwalony podczas trwania Akcji  jest dobrowolne  i  nie  jest  warunkiem  niezbędnym  do  wzięcia  udziału  w  Akcji, a konsekwencją jej nie wyrażenia będzie brak możliwości zamieszczenia wizerunku uczestników  przez Organizatora na wskazanych wyżej polach eksploatacji.
 • Zakres przetwarzanych danych osobowych w Akcji obejmuje dane Uczestników będące kategorią danych zwykłych, w zakresie: imię i nazwisko, numer karty bibliotecznej, podpis.
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Turku  nie  zamierza  przetwarzać  danych  w  innych  celach  niż  wskazane w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 • We  wszelkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  przez  Miejską Bibliotekę Publiczną w Turku  danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: iod@biblioteka.turek.pl.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie udziału w Akcji jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacje związane z przebiegiem Akcji, które zawierają, co najmniej imię, nazwisko i adres do  korespondencji  Uczestnika  (opiekuna  prawnego  Uczestnika)  składającego  reklamację,  jak również  opis  podstaw  reklamacji  można  składać  w  formie  pisemnej  na  adres  Organizatora. Organizator  wyśle  odpowiedź  na  adres  podany  przez  Uczestnika  w  reklamacji  w  terminie 14 (czternastu) dni od daty wpływu reklamacji.
 3. Dodatkowych informacji na temat Akcji udzielają pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku.