HISTORIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TURKU

W dniu 17 kwietnia 1946 r. ogłoszono Dekret o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Dekret stanowił podstawę organizacyjno-prawną do rozwoju bibliotek w Polsce.

W tym samym roku w dniu 01 listopada utworzono w Turku Powiatową Bibliotekę Publiczną, której zadaniem było gromadzenie i udostępnianie zbiorów oraz organizowanie sieci bibliotek publicznych na terenie powiatu turkowskiego. Organizatorem i jej pierwszym kierowni­kiem był Pan Grzegorz Gawlak, z zawodu nauczyciel. Kierował Biblioteką Powiatową i organizował pierwsze biblioteki w powiecie do dnia 31.08.1954 r. Najwcześniej zorganizowane biblio­teki, to: Miejska Biblioteka Publiczna w Tuliszkowie – rok 1946 i Miejska Bi­blioteka Publiczna w Dobrej – rok 1948.

W roku 1949 na terenie powiatu turkowskiego funkcjonowało już 18 bibliotek publicznych – w tym: 1 powiatowa, 4 miejskie i 13 gminnych.

Księgozbiór Po­wiatowej Biblioteki Publicznej w momencie jej organizacji stanowiły książki ocalałe po bibliotekach przedwojennych (Biblioteka Polskiej Macierzy Szkol­nej, Biblioteka Robotnicza) oraz dary od mieszkańców miasta Turku. W okre­sie dwóch pierwszych miesięcy Powiatowa Biblioteka zgromadziła 386 woluminów.

W grudniu 1948 r. zorganizowano w Turku Miejską Bibliotekę Publiczną, którą od maja 1949 r. do kwietnia 1955 r. kierowała Pani Wiktoria Jakubowska. W ramach ogólnopolskiej akcji łączenia bibliotek powiatowych i miejskich miast stanowiących siedziby władz powiatowych, w maju 1955 r. następuje połączenie obu bibliotek i pow­staje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Połączone obie biblioteki zna­lazły swoją stałą siedzibę w pomieszczeniach nowo wybudowanego Powiato­wego Domu Strażaka przy ulicy 1-go Maja 8. Kolejnymi kierownikami Powiato­wej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku byli:  Młotkiewicz Leon  (1.05.55-31.08.55), Majcherek Hanna (1.09.55-31.08.60), Jagodzińska Barbara (1.09.60 – 31.10.63),  Kalinowska Zofia (1.11.63 – 31.10.81).

W miarę możliwości lokalowych rozwijała się sieć placówek bibliotecznych na terenie miasta Turku. Pierwszą filią biblioteczną zorganizowaną na terenie miasta 1.12.1954 r. była filia dla dzieci.

W roku 1969 Miejska Biblioteka Publiczna obejmuje swoją działalno­ścią dwie centralne placówki Wypożyczalnię i Czytelnię dla dorosłych oraz Filię dla dzieci i filię biblioteczną na ul. Spółdzielców.

Po reorganizacji administracji w roku 1975, miasto Turek zostało włą­czone do województwa konińskiego i Biblioteka Publiczna ograniczyła teryto­rialnie swoją działalność i objęła miasto Turek.

Od września 1975 r. do grudnia 1999 r. funkcjonuje jako Miejska Biblioteka Publiczna.

Ważnym wydarzeniem w tych latach było podjęcie w roku 1992 przez Radę Miejską w Turku uchwały, na mocy której MBP stała się Biblioteką samorządo­wą, aktywnie działającą na rzecz środowiska lokalnego.

Drugim ważnym wy­darzeniem było nadanie w roku 1997 Miejskiej Bibliotece Publicznej w Turku imienia Włodzimierza Pietrzaka. Włodzimierz Pietrzak – patron Biblioteki – był poetą, publicystą, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, rodzinnie związany z naszym miastem.

W tym samym roku (1997) Rada Miejska w Turku przyznaje Miejskiej Bibliotece Publicznej Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Miasta Turku”.

17 listopada 1999 roku zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Zarządem Miasta Turku a Zarządem Powiatu Tureckiego, na mocy którego powierzono Miejskiej Bibliotece Publicznej zadania biblioteki powiatowej. Od 1 grudnia 1999 r. do 30 czerwca 2014 r. Biblioteka funkcjonowała jako Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku była główną biblioteką publiczną miasta Turku i powiatu tureckiego. Jej podstawowym zadaniem jest organizacja czytelnictwa, rozwijanie i zaspo­kajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta i powiatu oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania sieci bibliotek publicznych na te­renie jej działania. W tym czasie Biblioteka zmieniła  wizerunek. W dniu 10 lutego 2006 r. dokonaliśmy uroczystego otwarcia obiektu, w którym Biblioteka znalazła godziwe warunki do dokonania zmian w strukturze organizacyjnej, wprowadzenia nowych technologii i sposobów działania. Wprowadzone zmiany dały początek dalszym etapom przekształceń – a wszystko w tym celu aby  Biblioteka Publiczna w Turku cieszyła się dużym zainteresowaniem w środowisku i utrzymała wizerunek placówki sprawnej i nowoczesnej.

Od roku 2014 Biblioteka Publiczna w Turku znów stała się instytucją Miejską, chodź w praktyce nadal obsługuje czytelników z całej okolicy. Sukcesywnie aktualizowane i uzupełniane zbiory, wprowadzanie nowych technologii, lokal i odpowiednie wyposażenie to wizerunek biblioteki efektywnej, sprawnej i nowoczesnej.

PATRON – Włodzimierz Pietrzak

Włodzimierz Pietrzak – urodzony w 1913 roku w Warszawie, poeta, prozaik, krytyk literacki. Ukończył w 1936 roku wydział prawny Uniwersytetu Warszawskiego. Debiutował na łamach pisma szkolnego, jako poeta. Należał do grupy literackiej „S”. W latach 1938 – 39, był współpracownikiem „Prosto z mostu„. W okresie okupacji działacz podziemia, brał czynny udział w życiu kulturalnym i politycznym, był redaktorem i współpracownikiem wielu pism i członkiem „Konfederacji Narodu„. Walcząc jako żołnierz w powstaniu warszawskim, zginął na Starym Mieście 22 sierpnia 1944 roku.