Konkurs fotograficzny „Pokaż jak czytasz”

Powiększ obraz

Serdecznie zapraszamy do udziału w rodzinnym konkursie fotograficznym „Pokaż jak czytasz”. Do 31 października wyślijcie nam zdjęcie, na którym wspólnie czytacie (na zdjęciu musi być minimum dwóch członków rodziny, w dowolnej konfiguracji – rodzic+dziecko, rodzeństwo, babcia+dziadek itp). Wszystko zgłoszone zdjęcia zamieścimy w galerii konkursowej na FB Biblioteki. od 1 do 14 listopada potrwa głosowanie (głosować będzie można za pomocą reakcji „lubię to” i „super”), które wyłoni trzy zwycięski zdjęcia z największą ilością polubień. A już 17 listopada, podczas zakończenia naszego projektu „Z książką można wiele” autorzy zwycięskich prac otrzymają od nas baaardzo atrakcyjne nagrody! Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem. 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „POKAŻ JAK CZYTASZ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs fotograficzny „POKAŻ JAK CZYTASZ” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany  na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 2. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka, Z siedzibą w Turku, ul. Dworcowa 5, zwanym dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540, z zm.).
 4. Organizator informuje,  że  Konkurs  nie  jest  w  żaden  sposób  ani  w  żadnym  zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook   dostępnym   w   sieci   komputerowej   Internet   pod   adresem   URL: http://www.facebook.com/ (dalej: „Facebook”) ani z nim związany.
 5. Facebook, są to zastrzeżone znaki towarowe, ich użycie na potrzeby konkursów następuje tylko zgodnie z postanowieniami regulaminów serwisu społecznościowego Facebook. Konkurs nie jest w żaden sposób związany z serwisem Facebook, serwis ten nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Organizator zobowiązany jest zwolnić Serwis Facebook z wszelkiej  odpowiedzialności  związanej  z  niniejszym  konkursem,  w  tym  w  szczególności z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem jego uczestników.

II. CEL I TEMATYKA KONKURSU

Celem Konkursu jest  promocja czytelnictwa poprzez zaprezentowanie zdjęć przedstawiających minimum dwóch członków rodziny spędzających czas na wspólnym czytaniu.

III. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs „Pokaż jak czytasz” adresowany jest do mieszkańców miasta Turek oraz okolicznych miejscowości,  zarówno amatorów fotografii jak i profesjonalistów.

IV. ZGŁASZANIE PRAC

 1. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres mailowy biblioteka@turek.net.pl z dopiskiem w tytule Konkurs „POKAŻ JAK CZYTASZ”.
 2. Przesłane zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 4 MB. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości)
 3. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie.
 4. W e-mailu przesłanym na adres Organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
 • dane kontaktowe (imię i nazwisko lub pseudonim, adres email oraz telefon)
 • plik JPG podpisany imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem
 • oświadczenie następującej treści: Oświadczam, że przesłane zdjęcie jest mojego autorstwa i dysponuję do niego wszelkimi prawami autorskimi lub posiadam pisemne zezwolenie autora na jego publikację i wykorzystanie. Zezwalam na nieodpłatną wielokrotną reprodukcję przesłanego zdjęcia.
 1. Termin nadsyłania prac upływa 31 października o godz. 23.59.
 2. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach – rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
 3. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
 4. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
 5. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej na profilu FB Organizatora: https://www.facebook.com/biblioteka.turek/ z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, publikacji nadesłanych prac, w mediach, na profilach firmowych FB Organizatora oraz w innych publikacjach związanych z konkursem
 6. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie, że nie będzie oni zagrażało ani naruszało praw osób trzecich, w szczególności nie będzie naruszało ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca pracę konkursową ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 9 (powyżej). W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.V.

V. OCENA PRAC I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do konkursu, spełniające regulamin zamieszczone zostaną w galerii konkursowej na profilu FB Organizatora: https://www.facebook.com/biblioteka.turek/ i wezmą udział w głosowaniu poprzez dodawania reakcji „lubię to” bądź „super” pod wybranym zdjęciem.
 2. Głosowanie rozpocznie się 1.11.2019 r, i będzie trwać do 14.11.2019 r. do godz. 15.00.
 3. Nagrodzone zostaną trzy osoby, które uzyskają największą liczbę polubień zdjęć konkursowych.
 4. O wynikach nagrodzone osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną i telefoniczną.
 5. Nagrodę będzie można odebrać tylko osobiście podczas podsumowania Konkursu, które odbędzie się 17.11.2019 o godz. 17.00 w siedzibie Organizatora.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na fb Organizatora oraz portalu biblioteka.turek.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Udział w konkursie poprzez wysłany e-mail na adres biblioteka@turek.net.pl jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody Uczestnika na zasady przebiegu Konkursu opisane w Regulaminie, w tym  na podanie i przetwarzanie swoich danych osobowych.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku z siedzibą przy ul. Dworcowej 5, 62-700 Turek.
 2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres poczty internetowej iod@biblioteka.turek.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji uczestnictwa w Konkursie oraz publikacji informacji o laureatach Konkursu – na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a RODO.
 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania oraz zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach. Natomiast dane osobowe autorów, w tym również wizerunki osób utrwalonych na przekazanych zdjęciach przechowywane będą wieczyście.
 5. Dane osobowe przetwarzane w postaci wizerunku osób, których wizerunek został uwidoczniony na zdjęciach zostanie udostępniony na platformie facebook.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże decyzja taka oznacza rezygnację z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Pani/Pana dane w postaci wizerunku osób, których wizerunek został uwidoczniony na zdjęciach mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej po zamieszczeniu na platformie facebook. Informacje z facebook zostaną przekazane lub przesłane do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów poza Pana/Pani miejscem zamieszkania. Takie transfery danych są niezbędne do świadczenia usług określonych w Regulaminie Facebooka oraz do działania na skalę światową i dostarczania użytkownikom produktów. Facebook wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów. Szczegółowe informacje związane z transferem danych można uzyskać pod adresem https://www.facebook.com/about/privacyshield# oraz https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 9. Ma Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury