Konkurs „Sławne Turkowianki 1918-2018”

Powiększ obraz

         Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku

ogłasza

 na najciekawszą prezentację multimedialną pod hasłem:

 

„Sławne Turkowianki 1918-2018”

Hasło konkursu skłania uczestników do zaprezentowania sławnych kobiet z Turku i powiatu tureckiego w związku z obchodami 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety. Przedstawienie ich historii, postaci i sylwetek.

Cele konkursu:

 • Zainteresowanie uczniów miasta Turku i powiatu tureckiego wykonaniem prezentacji z wykorzystaniem takich technik jak fotografia, cykl fotografii, własnoręcznie nakręcony film, nagrany dźwięk, itp.
 • Przywrócenie pamięci o ważnych kobiecych postaciach współczesnych i historycznych,
 • zainteresowanie historią lokalną,
 • pogłębienie wiedzy o ważnych osobistościach z naszego regionu,
 • kształtowanie szacunku do tradycji lokalnych,
 • rozwijanie umiejętności informatycznych dotyczących pracy z aplikacjami do tworzenia prezentacji multimedialnych.
 • pobudzenie i rozwijanie aktywności twórczej,
 • promowanie młodzieży uzdolnionej w kierunku grafiki komputerowej,
 • integracja młodzieży uzdolnionej w kierunku informatyki, grafiki, historii.

1. Konkurs przeznaczonych jest dla uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej, klas trzecich gimnazjum oraz szkół średnich miasta Turku i powiatu tureckiego.
2. Konkurs zorganizowany jest w kategorii prezentacji multimedialnej i ma charakter otwarty – mogą w nim brać udział także członkowie kół informatycznych i historycznych.
3. W Konkursie dopuszcza się udział indywidualnych osób lub grup składających się z maksymalnie 3 osób.
4. W prezentacji konkursowej należy przedstawić historię sławnych Turkowianek, bądź Turkowianki, żyjącej w latach 1918-2018.
5. W prezentacji można wykorzystać materiały znajdujące się w Czytelni Książek, Czasopism i Zbiorów Regionalnych MBP (ul. Dworcowa 5).
6. Na konkurs należy dostarczyć prezentację multimedialną wykonaną w programach Microsoft Power Point i zapisaną na płycie CD lub DVD w formatach: .pps lub .ppt.
7. Prace należy opatrzyć GODŁEM natomiast w załączonej zaklejonej kopercie umieścić informację z imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu, klasą i nazwą reprezentowanej szkoły.
8. Osoby, których prace:

 • nie zawierają podpisu autora;
 • prześlą kilka prac;
 • nie są uczniami szkół średnich, gimnazjów, klasy siódmej szkoły podstawowej miasta Turku lub powiatu tureckiego;
  będą zdyskwalifikowane.

9. Prace należy dostarczyć do 05 listopada 2018 roku na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Turku
Pracownia Komputerowa i Wypożyczalnia Zbiorów Multimedialnych
ul. Dworcowa 5
62 – 700 Turek
10. W konkursie przyznane zostaną nagrody rzeczowe. O wartości nagród decyduje organizator, natomiast o przyznaniu nagród postanawia jury powołane przez organizatora. Prace będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież klas trzecich gimnazjum, siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej, oraz młodzież szkół średnich.
11. Kapituła konkursu w składzie powołanym przez organizatora wyłoni najlepsze prace, przede wszystkim biorąc pod uwagę:

 • interesujące ujęcie tematu,
 • zaangażowanie, samodzielność poszukiwań materiału historycznego,
 • oryginalność,
 • formę prezentacji,
 • bogactwo treści.

12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Turku 20 listopada 2018 roku. O finale konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie lub za pośrednictwem szkoły. Nagrody należy odebrać osobiście w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników.
13. Prezentacje dostarczone w Konkursie nie będą zwracane. Organizatorzy konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji prac konkursowych w mediach i na stronie internetowej.
14. Informacje o konkursie udzielane są pod numerem telefonu 063 278 52 34 wew. 16.
15. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu oraz podpisaniem oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.

 

 

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku w celu realizacji mojego uczestnictwa w, konkursie „Sławne Turkowianki 1918-2018”, a w przypadku zdobycia przez mnie nagrody – promocji organizatorów poprzez opublikowanie danych  na stronie internetowej organizatora Konkursu. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z „Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu „Sławne Turkowianki 1918-2018”.

 

 ………………………………………………………………….                                                                     

(data i CZYTELNY podpis uczestnika Konkursu, bądź opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika Konkursu multimedialnego „Sławne Turkowianki 1918-2018”

 

 

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Turku.

 

 1. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Marek Nadolny – e:mail: iod@biblioteka.turek.pl

 

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uczestnictwa w Konkursie.

 

 1. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.

 

 1. Udostępnione dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

 

 1. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 

 1. Uczestnik konkursu posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże decyzja taka oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.

 

 1. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą również profilowane.

 

 1. Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa.

 

 1. Podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.