Regulamin Konkursu Fotograficznego pod hasłem „Alternatywna okładka”

Powiększ obraz

 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku, zwana dalej Organizatorem, ogłasza Konkurs Fotograficzny pod hasłem „Alternatywna okładka” na prace fotograficzne przedstawiające własną wizję okładki ulubionej książki.
 2. Cele Konkursu:
 • promowanie bibliotek, książek i czytelnictwa
 • kształtowanie kultury czytelniczej
 • promocja czytania jako spędzania wolnego czasu
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności
 • promowanie działalności artystycznej w dziedzinie fotografii
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem fotograficznym 3.Konkurs skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, oraz szkół średnich Turku i powiatu tureckiego.
  4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te fotografie, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu.
  5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
  6. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno zdjęcie.
  7. Wszystkie fotografie powinny mieć postać odbitki na papierze fotograficznym,
  w formacie minimum 15 x 21 cm. Dopuszczalne jest stosowanie: korekty tonacji, kontrastu, konwersji do czerni – bieli, kadrowania.
  8. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje poprzez przesłanie gotowej pracy na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Dworcowa 5, 62-700 Turek,
  z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY.
  9. Na odwrocie zgłoszonej pracy powinna zostać umieszczona metryczka zawierająca dane autora: imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i nr tel. kontaktowego, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna wraz z telefonem kontaktowym.
  10. Termin nadsyłania prac –30 września 2019 roku.
  11.Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, powołaną przez Organizatora.
  12.Komisja Konkursowa przyzna 2 Nagrody Główne oraz 2 Wyróżnienia.
  13.Należy dołączyć pisemne oświadczenie osób portretowanych, sporządzone przez te osoby, że wyrażają one zgodę na wystawienie i publikowanie ich wizerunku dla celów reklamowych Konkursu (wzór oświadczenia poniżej).

 

Zezwolenie na publikację wizerunku

Ja (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na wystawienie i publikację mojego wizerunku na potrzeby Konkursu Fotograficznego „Alternatywna okładka”, którego organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku.

 

(miejscowość i data)                                                                 (podpis osoby wyrażającej zgodę)

14. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
15. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas Nocy Bibliotek. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
16.Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania prac.
17.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu
w każdym czasie bez podania przyczyny.
18.Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście oraz podpisaniem oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu:

 

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku w celu realizacji mojego uczestnictwa
w Konkursie Fotograficznym „Alternatywna okładka”, a w przypadku zdobycia przeze mnie nagrody – promocji organizatorów poprzez opublikowanie danych  na stronie internetowej organizatora Konkursu. Oświadczam, że zapoznałam/łem się
z „Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika Konkursu Fotograficznego <<Alternatywna okładka>>”.

 

 ………………………………………………………………….                                                                      

(data i CZYTELNY podpis uczestnika Konkursu)

19.Informacje o Konkursie udzielane są pod numerem 063 278-51-34 wew. 15
w godzinach od 900 do 1830. Osoby odpowiedzialne: Małgorzata Pawłowska, Izabela Krawczyk.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika
Konkursu Fotograficznego „Alternatywna okładka”

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Turku.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail:  iod@biblioteka.turek.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uczestnictwa w Konkursie.
 4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
 5. Dane udostępnione przez uczestnika Konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 6. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Uczestnik Konkursu posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże decyzja taka oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.
 8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą również profilowane.
 9. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa.
 10. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.


Materiały do pobrania:

zezwolenie na publikację wizerunku

oświadczenie