Wynajem sali

Powiększ obraz

REGULAMIN WYNAJMU SALI KONFERENCYJ I SALI WARSZTATOWEJ

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA
W TURKU

1. Regulamin określa zasady wynajmu Sali konferencyjnej i Sali warsztatowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku zwanej dalej Wynajmującym a każdą osobą lub podmiotem dokonującym rezerwacji i najmu, zwanym dalej Najemcą.

2. Wynajem Sali konferencyjnej i Sali warsztatowej może nastąpić w celu zorganizowania spotkania, zebrania, konferencji, szkolenia i.t.p

3. Organizowane formy nie mogą utrudniać wykonywania statutowych zadań Miejskiej biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku i kolidować z ogólnie przyjętymi zasadami etyki, lub powodować negatywnych skutków dla wizerunku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku.

4. Wynajem sali może odbywać się od poniedziałku do soboty w godzinach pracy Biblioteki. Inne godziny wynajmu należy uzgodnić z dyrektorem Biblioteki.

5. Odpłatność za wynajem Sali konferencyjnej i Sali warsztatowej liczona jest na podstawie Cennika Wynajmu Sali Konferencyjnej stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6. Z opłat za wynajem zwolnione są następujące podmioty: jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Turek oraz współorganizatorzy wydarzeń z Biblioteką.

7. W przypadku wynajmu długoterminowego Dyrektor Biblioteki może obniżyć koszt wynajmu Sal.

8. Podstawą rezerwacji i wynajmu Sal jest wniosek podmiotu zainteresowanego sporządzony według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. Wniosek należy złożyć najpóźniej w terminie 5 dni przed terminem wynajmu. Rezygnacje można zgłosić Wynajmującemu najpóźniej na 3 dni przed terminem wynajmu drogą telefoniczną na numer 63 226 00 51 lub pocztą elektroniczną na adres: kadry@biblioteka.turek.pl

9. W przypadku przedłużenia czasu wynajmu, w stosunku do czasu zarezerwowanego, Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia dodatkowej opłaty za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę najmu w wysokości stawki godzinowej określonej w Cenniku Wynajmu Sali konferencyjnej i Sali warsztatowej.

10. Zapłaty należy dokonać gotówką w Dziale Księgowo-Kadrowym lub przelewem na rachunek bankowy Biblioteki wskazany w wystawionym przez Wynajmującego rachunku w terminie maksymalnie 30 dni od jego wystawienia.

11. Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami naprawy uszkodzeń Sal powstałych w wyniku użytkowania przez Najemcę oraz osób znajdujących się w sali za jego przyzwoleniem.

12. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów sanitarnych, bhp i p.poż oraz do zachowania ładu i porządku na całym terenie Biblioteki.

13. Wynajmujący nie wyraża zgody na użytkowanie Sali konferencyjnej niezgodnie z umową.

14. Po zakończeniu korzystania z Sali konferencyjnej lub Sali warsztatowej Najemca jest zobowiązany pozostawić ją w stanie niepogorszonym.

15. Wynajmujący zapewnia dostęp do sanitariatów.

16. W wynajmowanych Salach i w innych pomieszczeniach Wynajmującego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

17. Dokonanie rezerwacji sali konferencyjnej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

18. Wszelkie wątpliwości odnośnie Regulaminu i zasad wynajmu należy kierować do Wynajmującego w godzinach udostępniania Biblioteki i osobiście, telefonicznie (tel. 63 22600 51) lub pocztą elektroniczną (kadry@biblioteka.turek.pl)

Załącznik nr 1 – Cennik wynajmu

Załącznik nr 2 – Wniosek o wynajem