Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Włodzimierza Pietrzak w Turku.

Miejska Biblioteka w Turku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-27.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-28.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • brak jednoliterowych skrótów klawiaturowych
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-16.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy wsparciu Tingtun Checker z wynikiem 100 punktów na 100 możliwych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Poruszanie się po stronie internetowej możliwe jest za pomocą klawiatury.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Emilia Pełka biblioteka@turek.net.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 278 51 34 wew. 16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Każdy pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osobom ze szczególnymi potrzebami w miejscu jej przybycia do Biblioteki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Turku (siedziba główna)
ul. Dworcowa 13
62-700 Turek

 1. Wstęp do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku możliwy jest przez główne wejście zlokalizowane od strony ul. Dworcowej,  
 2. Wejście główne do budynku nie ma barier architektonicznych:
  • naprzeciwko wejścia głównego do Biblioteki, od strony ul. Dworcowej, wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej,
  • przed wejściem znajduje się podjazd umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
  • w budynku biblioteki znajduje się schodołaz obsługiwany przez pracownika biblioteki,
  • korytarze i przejścia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi lub ich brak),
  • toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na parterze.
 3. Poruszanie się po budynku odbywa się w przestrzeni komunikacji pionowej i poziomej:
  • wejściem głównym można dostać się do: Wypożyczalni dla Dzieci, Piwnicy Talentów, toalet (piwnica), Wypożyczalni dla Dorosłych, Sali Konferencyjnej, toalet (parter), Czytelni Książek, Czasopism i Zbiorów Regionalnych, Pracowni Komputerowej i Wypożyczalni Zbiorów Multimedialnych oraz pomieszczeń biurowych (podwyższony parter)
 4. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Turku, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 5. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Turku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Filia nr 4
ul. P.O.W. 3A
62-700 turek

 1. Wstęp do Filii nr 4 możliwe jest poprzez główne wejście do budynku.
 2. Wejście do biblioteki posiada bariery architektoniczne:
  • przed wejściem nie znajduje się podjazd umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
  • brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej do budynku Filii nr 4, pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niewidomą certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niewidoma jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 4. W Filii nr 4nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia na stronie internetowej:

 • tytuły stron (w znaczniku title) generowane automatycznie z tytułów pozycji menu bądź tytułów publikowanych na stronach treści głównych,
 • możliwość zmiany kontrastu serwisu internetowego  w trybie; czarno-białym, czarno-żółtym, żółto-czarnym,
 • możliwość wyświetlania serwisu w trybie domyślnym jak i nocnego,
 • możliwość przełączenia się na stały układ stron jak i na szeroki układ stron,
 • możliwość powiększania czcionki za pomocą wbudowanego narzędzia,
 • możliwość nawigowania stroną za pomącą klawiatury,
 • zastosowano fokus (obramowanie zaznaczonych elementów menu, odnośników oraz kontrolek formularzy),
 • pola domyślnych formularzy (logowania, wyszukiwania, rejestracyjny, kontaktowy) opatrzone są etykietami, a w przypadku wystąpienia błędów w trakcie wypełniania system będzie sygnalizować miejsce popełnienia błędu oraz sugerować jego rozwiązanie,
 • oznaczenie języka stron serwisu w dokumentach wynikowych HTML generowane jest automatycznie na podstawie ustawień konfiguracyjnych serwisu,
 • odnośniki otwierane w nowych oknach lub na nowych kartach są automatycznie oznaczone specjalną ikoną.