Konkurs „Piłsudski na plakaty”

Powiększ obraz

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku
we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich oddział w Koninie

ogłasza

Konkurs „Piłsudski na plakaty”
z wykorzystaniem cytatów Józefa Piłsudskiego w związku
z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości

Konkurs skłania uczestników do wykorzystania artystycznych umiejętności, pozwalających zaprojektować plakat z wykorzystaniem załączonych cytatów w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości.

Cele konkursu:

  • Wzbogacenie wiedzy o Józefie Piłsudskim,
  • pobudzenie artystycznych zmysłów,
  • pobudzenie i rozwijanie aktywności twórczej,
  • rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych,
  • promowanie młodzieży uzdolnionej w kierunku grafiki komputerowej,
  • integracja młodzieży uzdolnionej w kierunku informatyki, grafiki, historii.

1. Konkurs przeznaczonych jest dla uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej, klas trzecich gimnazjum oraz szkół średnich miasta Turku
i powiatu tureckiego.
2. Konkurs zorganizowany jest w kategorii graficznej i ma charakter otwarty – mogą w nim brać udział także członkowie kół informatycznych i historycznych.
3. W Konkursie dopuszcza się udział osób indywidualnych.
4. Na plakacie należy umieścić jeden bądź kilka z załączonych cytatów.
5. Plakat można wykonać dowolną metodą plastyczną lub z wykorzystaniem grafiki komputerowej.
6. Na konkurs należy dostarczyć prace:
– w przypadku wyboru metody plastycznej – plakat w formie A3
– w przypadku wyboru grafiki komputerowej – plakat zapisany na płycie CD w postaci pliku PDF.
7. Prace należy opatrzyć GODŁEM natomiast w załączonej zaklejonej kopercie umieścić informację z imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu, klasą i nazwą reprezentowanej szkoły.
8. Osoby, których prace:
– nie zawierają podpisu autora;
– prześlą kilka prac;
– nie wykorzystają cytatu bądź wykorzystają cytat inny niż w załączniku,
– nie są uczniami trzeciej klasy gimnazjum, klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej oraz szkół średnich miasta Turku lub powiatu tureckiego;
będą zdyskwalifikowane.
9. Prace należy dostarczyć do 05 listopada 2018 roku na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Turku
Pracownia Komputerowa i Wypożyczalnia Zbiorów Multimedialnych
ul. Dworcowa 5
62 – 700 Turek
10. W konkursie przyznane zostaną nagrody rzeczowe. O wartości nagród decyduje organizator, natomiast o przyznaniu nagród postanawia jury powołane przez organizatora. Prace będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież klas trzecich gimnazjum, siódmych  i ósmych klas szkoły podstawowej, oraz młodzież szkół średnich.
11. Kapituła konkursu w składzie powołanym przez organizatora wyłoni najlepsze prace, przede wszystkim biorąc pod uwagę:
– interesujące ujęcie tematu,
– oryginalność,
– formę plakatu,
– bogactwo treści.
12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Turku 20 listopada 2018 roku. O finale konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie lub za pośrednictwem szkoły. Nagrody należy odebrać osobiście w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników.
13. Prezentacje dostarczone w Konkursie nie będą zwracane. Organizatorzy konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji prac konkursowych w mediach i na stronie internetowej.
14. Informacje o konkursie udzielane są pod numerem telefonu 063 278 52 34 wew. 16.
15. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu oraz podpisaniem oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.

 

Cytaty:

„Głową muru nie przebijesz, ale jeśli zawiodły inne metody należy spróbować i tej”

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”

„Legenda i sława wzięły nas na swe skrzydła i niosły naprzód”

„Każdy może być do nas przyjęty, ale nie każdy może wśród nas pozostać”

„Jako jedyny polski oficer służby czynnej, który dotąd nigdy przed nikim nie stawał na baczność, staję oto na baczność przed Polską”

„Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich”
„Jeśli nie będziesz nic mówić, nie będą wymagali, żebyś to powtarzał”

„Jedynie czyn ma znaczenie. Najlepsze chęci pozostają bez skutku, o ile nie pociągają za sobą następstw praktycznych”

„Uczcie się historii, znajomość jej jest bardzo potrzebna w życiu”

„Z szanowania wzajemnego wypływa moc wielka w chwilach trudnych”

„Bo ni z tego ni z owego mamy Polskę na pierwszego”

„Ja teraz nie należę do partii, ja należę do narodu”

„Choć nieraz mówię o durnej Polsce, wymyślam na Polskę i Polaków, to przecież tylko Polsce służę”

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”

„Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze
i dwie krople krwi – a niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym”

„Trzeba, aby to co było szaleństwem, stało się także rozumem polskim”

„Wiem, iż Polską można rządzić bez bata”

 

 

Źródła:

Oficjalna strona internetowa Gazeta.pl http://buzz.gazeta.pl/buzz/56,163510,9583337,Najlepsze_cytaty_z_marszalka_Jozefa_Pilsudskiego_.html (dostęp 11.08.2018).
Oficjalna strona internetowa Niezwykle.com http://niezwykle.com/mysli-i-wypskniecia-jozefa-pilsudskiego-bo-ni-z-tego-ni-z-owego-mamy-polske-na-pierwszego/ (dostęp 11.08.2018).
Oficjalna strona internetowa JPILSUDSKI.ORG http://www.jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/cytaty-jozefa-pilsudskiego (dostęp 11.08.2018).

 

 

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Włodzimierza Pietrzaka w Turku w celu realizacji mojego uczestnictwa
w, konkursie „Piłsudski na plakaty” z wykorzystaniem cytatów Józefa Piłsudskiegow związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości a w przypadku zdobycia przez mnie nagrody – promocji organizatorów poprzez opublikowanie danych  na stronie internetowej organizatora Konkursu. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z „Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu na najlepiej zaprojektowany plakat z wykorzystaniem cytatów Józefa Piłsudskiego w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości

 

………………………………………………………………….

(data i CZYTELNY podpis uczestnika Konkursu, bądź opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej)

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych uczestnika Konkursu „Piłsudski na plakaty”z wykorzystaniem cytatów Józefa Piłsudskiego w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

1.  Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Turku.

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Marek Nadolny – e:mail:  iod@biblioteka.turek.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji uczestnictwa w Konkursie.

4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.

5. Udostępnione dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

6. Uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Uczestnik konkursu posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże decyzja taka oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.

8. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą również profilowane.

9. Uczestnik konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa.

10. Podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.